Sylwia Charkiewicz

radca prawny

Pomagam osobom poszkodowanym
w wypadkach komunikacyjnych, którym Ubezpieczyciel odmówił lub zaniżył należne odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, cierpienie fizyczne i psychiczne. Jestem radcą prawnym, prowadzę własną kancelarię prawną.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Zwrot kosztów prywatnej ekspertyzy

Sylwia Charkiewicz05 marca 20222 komentarze

Zastanawiałeś się nad tym, czy osobie trudniącej się zawodowo dochodzeniem roszczeń o odszkodowanie, przysługuje zwrot kosztów prywatnej ekspertyzy rzeczoznawcy?

Na to pozornie proste pytanie jest jedna odpowiedz – to zależy! 🙂

Jeśli chcesz poznać od czego zależy zwrot kosztów prywatnej ekspertyzy, zachęcam Cię do przeczytania dzisiejszego artykułu! 🙂

Zwrot kosztów prywatnej ekspertyzy rzeczoznawcy

Stanowisko Sądu Najwyższego _ sygn. akt.: III CZP 99/18 i sygn. akt.: III CZP 68/18

Ubezpieczyciel zwróci koszty prywatnej ekspertyzy rzeczoznawcy, sporządzonej na zlecenie podmiotu zawodowo trudniącego się dochodzeniem odszkodowań, gdy jej sporządzenie było w okolicznościach sprawy niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania.

 III CZP 99/18

Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania. 

III CZP 68/18

Nabywcy – w drodze przelewu – wierzytelności o odszkodowanie za szkodę komunikacyjną przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot uzasadnionych kosztów ekspertyzy zleconej osobie trzeciej tylko wtedy, gdy jej sporządzenie było w okolicznościach sprawy niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania. 

Sporządzenie ekspertyzy było w okolicznościach sprawy niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania

Przez ostatnie 5 lat prowadziłam wiele procesów o odszkodowanie. Część z nich dotyczyła tylko zaniżonych kosztów naprawy pojazdu, część dotyczyła właśnie zwrotu kosztów prywatnej ekspertyzy rzeczoznawcy. Co ciekawe to właśnie o tę ekspertyzę najczęściej toczę na sali sądowej zaciekłą batalię.

Kiedy zatem Ubezpieczyciel zwróci wydatkowane przez Ciebie na ekspertyzę koszty?

Zwrot kosztów prywatnej ekspertyzy rzeczoznawcy przysługuje poszkodowanemu i cesjonariuszowi, gdy jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania.

W toku postępowania likwidacyjnego jako poszkodowany lub cesjonariusz otrzymując od Ubezpieczyciela kosztorys kosztów naprawy, chcąc złożyć skuteczne odwołanie w 90% przypadków, zmuszony Jesteś skorzystać z wiedzy eksperta, jak również gdy Ubezpieczyciel neguje odpowiedzialność sprawcy szkody.

Sporządzenie ekspertyzy przez prywatnego rzeczoznawcę ma znaczenie również w toku postępowania sądowego. Pamiętaj!_ warunkiem skuteczności powództwa, ustalenia wartości przedmiotu sporu, a w rezultacie wysokości opłaty jest określenie przez Ciebie wysokości roszczenia, którego będziesz dochodzić w pozwie.

Tak więc, efektywne dochodzenie odszkodowania oznacza, konieczność wykazania wysokości szkody i odpowiedzialności Ubezpieczyciela, a ekspertyza jest narzędziem które Ci to umożliw.

Z życia wzięte

W dniu xxx miał miejsce wypadek komunikacyjny, w wyniku którego doszło do uszkodzenia pojazdu marki xxx., stanowiącego własność poszkodowanego. Sprawcą wypadku była osoba posiadająca obowiązkowe ubezpieczenie OC wykupione u pozwanego.

Powód w drodze umowy cesji nabył wierzytelność składającą się z części odszkodowania ponad kwotę przyznaną i wypłaconą właścicielowi pojazdu.

Wskazał, że dokonał analizy kosztorysu. Nadto zlecił obliczenie odszkodowania, tj.: niezbędnych kosztów przywrócenia uszkodzonego samochodu do stanu sprzed szkody zgodny z technologią producenta. Rzeczoznawca stwierdził, że koszt naprawy pojazdu celem przywrócenia go do stanu sprzed szkody jest wyższy od ustalonego przez Ubezpieczyciela. Rzeczoznawca dokonał dodatkowo oceny kalkulacji kosztów naprawy Ubezpieczyciela, wskazując na szereg uchybień.

Koszt sporządzenia ekspertyzy prywatnej wyniósł xxx zł i kwota ta stanowi składnik roszczenia powoda w sprawie.

Zasądzenie kosztów prywatnej ekspertyzy rzeczoznawcy

Sąd uznał, że w okolicznościach niniejszej sprawy uzasadnione było zrekompensowanie powodowi kosztów sporządzenia na jego zlecenie prywatnej opinii.

Ekspertyza służyła zweryfikowaniu stanowiska Ubezpieczyciela i prawidłowości dokonanych przez niego wyliczeń, a w konsekwencji niezbędnej do efektywnego dochodzenia odszkodowania.

Sąd podkreślił, iż gdy chodzi o powoda, będącego profesjonalistą, trudniącym się zawodowo dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych zachodziła potrzeba zlecania prywatnemu rzeczoznawcy, wykonania ekspertyzy.

Powód nie był certyfikowanym rzeczoznawcą nie miał dostęp do programów rozliczeniowych, mogących służyć do poprawnej oceny wypłaconego odszkodowania.

Sąd uznał, że do dokonania kalkulacji niezbędna jest nie tylko specjalistyczna wiedza, ale także dostęp do programu eksperckiego do szacowania szkód.

Niewątpliwie, hipotetyczne sporządzenie ekspertyzy przez powoda samodzielnie wymagałoby poświęcenia czasu, sił i środków.

Oczywiście istotne dla rozstrzygnięcia jest to, że ostatecznie na podstawie ekspertyzy rzeczoznawcy były podstawy do zakwestionowania odszkodowania przyznanego przez pozwanego jako zaniżonego i to o prawie o połowę.

W realiach sprawy skorzystanie z pomocy prywatnego rzeczoznawcy, a w konsekwencji poniesienie na ten cel wydatku należy uznać za celowe i pozostające w związku ze szkodą.

Gdyby Ubezpieczyciel – realizując swój ustawowy obowiązek – prawidłowo określił wysokość należnego odszkodowania, nie zaistniałaby podstawa do uwzględnienia w ramach szkody kosztu sporządzenia przedmiotowej kalkulacji.

Podsumowanie

A zatem, jak praktyka pokazuje, nie tylko poszkodowanemu ale i osobie trudniącej się zawodowo dochodzeniem roszczeń o odszkodowanie, przysługuje zwrot kosztów prywatnej ekspertyzy rzeczoznawcy.

Sylwia Charkiewicz
radca prawny

***

Zobacz orzeczenia sądów:  III CZP 99/18 i III CZP 68/18

Słowa kluczowe: ekspertyza, zwrot kosztów, ubezpieczenie, wypłata ubezpieczenia, rzeczoznawca

***

Odwołaj się od decyzji Ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel zaniżył należne Tobie odszkodowanie? Poniosłeś większe koszty naprawy pojazdu po szkodzie niż uznał Ubezpieczyciel? Warsztat naprawczy wyliczył wyższe koszty naprawy niż Ubezpieczyciel? Jesteś pewien, że nie naprawisz pojazdu za kwotę ustaloną przez Ubezpieczyciela?

Możesz odwołać się od takiej decyzji. Sprawdź, kiedy i jak się odwołać… [Czytaj dalej…]

Witam Cię ślicznie w niedzielne popołudnie 🙂

Dziś przy kawie i słodkim deserze 😉 opowiem Ci na przykładzie p. Antoniego, jak wywalczył on należne mu odszkodowanie z ubezpieczenia AC z opcją „auto wartość 100%”.

Kilka faktów.:

Pan Antoni był posiadaczem granatowego BMW w wersji de lux. Skorzystał z oferty Ubezpieczyceiala i ubezpieczył go w ramach AC z opcją stała wartość rynkowa pojazdu „auto wartość 100%”.

Ubezpieczyciel, pobrał wyższą składkę, gwarantując wypłatę odszkodowania w kwocie ustalonej na umowie. Ostatecznie zaniżył wypłatę, powołując się na błądne ustalenie wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy.

Zastanawiasz się czy Ubezpieczyciel mógł pominąć zapisy umowy dotyczące stałej sumy ubezpieczenia i zaniżyć odszkodowanie?

Zapraszam do lektury! 🙂

Zaniżone odszkodowanie a gwarancja stałej sumy ubezpieczenia „auto wartość 100%”

Jak już wspominałam, p. Antoni zawarł umowę ubezpieczenia AC, której przedmiotem ubezpieczenia był samochód marki BMW. Wartość pojazdu p. Antoniego, została ustalona na kwotę 250.000,00 zł, która stanowiła również sumę ubezpieczenia.

Dodatkowo warunki ubezpieczenia AC na wypadek całkowitego uszkodzenia auta lub jego kradzieży, gwarantowały wypłtę odszkodowania w kwocie 250 000,00 zł, tj.: stałą wartość pojazdu w czasie trwania umowy tj.: „Auto Wartość 100%”.

Do umowy zastosowanie miały ogólne warunki ubezpieczeń autocasco (OWU).

„Zgodnie z zapisami OWU wartość pojazdu to wartość pojazdu ustalana przez Ubezpieczyciela na podstawie aktualnych na dzień ustalenia tej wartości notować rynkowych cen pojazdu danej marki, modelu i typu, z uwzględnieniem: jego pochodzenia, roku produkcji, daty pierwszej rejestracji, wyposażenia, przebiegu, ilości właścicieli, wcześniejszych napraw, stanu technicznego i charakteru eksploatacji; w przypadku braku notowań rynkowych danego pojazdu wartość pojazdu ustala się metodą wyceny indywidualnej.”

„Zakresem ubezpieczenia AC objęte były szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia.  Za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej umowa AC została rozszerzona o dodatkowe postanowienie „Auto Wartość 100%” tj. stałej wartości pojazdu w całym okresie ubezpieczenia. Określona w umowie AC suma ubezpieczenia odpowiadała wartości pojazdu brutto. Wysokość odszkodowania w razie powstania szkody całkowitej określa się w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszonej o wartość rynkową pozostałości.”

Okoliczności i przebieg sprawy:

Na nieszczęście p. Antoniego jego BMW, na skutek podpalenia uległo całkowitemu zniszczeniu. Pan Antoni natychmiast zgłosił się do Ubezpieczyciela, przedstawił wszelkie dokumenty i opisał przyczynę szkody.

Po przeprowadzonym postępowaniu likwidacyjnym, Ubezpieczyciel zawiadomił p. Antoniego, że przewidywane koszty naprawy pojazdu przekraczają 70% jego wartości, w związku z czym doszło do szkody całkowitej.

Nadto, ustalił odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu przed wypadkiem, pomniejszonej o jego wartość po wypadku.

Wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym wynosiła wg. Ubezpieczyciela 180 000,00 zł brutto, w stanie uszkodzonym – 90 000.00 zł brutto. Wysokość odszkodowania ustalono na 90 000,00 zł brutto.

Pan Antoni niezgadzając się z decyzją Ubezpieczyciela postanowił wnieść pozew o zapłatę 70 000,00 zł, tytułem dopłaty odszkodowania z AC.

W pozwie wskazał, iż Ubezpieczyciel bezpodstawnie do rozliczenia szkody całkowitej przyjął wartość pojazdu z daty ustalania szkody (tj.:180 000,00 zł), a nie wartość pojazdu z daty zawarcia umowy (tj.: 250 000,00 zł) pomimo, iż  wykupił on dodatkową opcję ubezpieczenia „Auto wartość 100%”.

Jeśli chcesz sprawdzić ile kosztowało p. Antoniego dochodzenie odszkodowania w sądzie – kliknij tutaj.

W odpowiedzi na pozew, Ubezpieczyciel, wniósł o oddalenie powództwa w całości. Nadto wskazał, iż p. Antoni zataił istotne informacje na temat szkodowości ubezpieczanego pojazdu BMW.

Stwierdził, iż pojazd p. Antoniego został sprowadzony z Niemiec po szkodzie całkowitej, tym samym ustalona w polisie wartość pojazdu nie odpowiadała wartości rynkowej pojazdu.

AUTO WARTOŚĆ 100%

Zawarcie umowy ubezpieczenia AC w opcji Auto Wartość 100% ustalenia Sądu.:

Sąd w toku postępowania potwierdził, iż p. Antoni był właścicielem pojazdu marki BMW, sprowadzonego z Niemiec w stanie uszkodzonym.

Nadto, Sąd ustalił, iż.:

 • BMW p. Antoniego w dniu zawarcia umowy AC nie miało uszkodzeń. Na dwa tygodnie przed szkodą BMW uzyskało pozytywny wynik badania technicznego;
 • p. Antoni, kontynuował od kilku lat ubezpieczenie AC pojazdu BMW w pozwanym zakładzie ubezpieczeń;
 • p. Antoni, poinformował agenta ubezpieczeniowego, iż auto został sprowadzone z Niemiec;
 • agent ubezpieczeniowy wykonał oględziny pojazdu, sporządził dokumentację fotograficzną;
 • w dniu zawarcia umowy, zgodnie z twierdzeniami agenta ubezpieczeniowego, BMW nie miało  uszkodzeń, było sprawne;
 • agent ubezpieczeniowy wycenił pojazd na podstawie tradycyjnej wyceny, przy użyciu programu Eurotax, z uwzględnieniem sprowadzenia pojazdu z Niemiec;
 • wartość pojazdu na dzień zawarcia umowy AC ustalono na 250 000,00 zł;
 • p. Antoni wykupił dodatkową opcję ubezpieczenia „Auto wartość 100%”;
 • pojazd BMW w wyniku podpalenia uległ całkowitemu zniszczeniu;
 • szkoda miała charakter tzw. szkody całkowitej;
 • wartość pozostałości uszkodzonego pojazdu wyniosła 90 000,00 zł;
 • pozwany Ubezpieczyciel, wypłacił p. Antoniemu odszkodowanie w kwocie 90 000,00 zł.
 • ustalając wysokość należnego odszkodowania, Ubezpieczyciel jako wartość pojazdu przyjął kwotę 180 000,00 zł odpowiadającą wartości pojazdu w dacie ustalenia odszkodowania;

Klauzula „wartość auta 100%” a należne Tobie odszkodowanie.:

W sprawie p. Antoniego, bezspornym było, iż doszło do zdarzenia ubezpieczeniowego w ramach łączącej strony umowy auto casco pojazdów mechanicznych.

Spór sprowadzał się do ustalenia wysokości szkody w świetle „odpowiedniej” wartości pojazdu w chwili zawarcia umowy.

Kwestię odpowiedzialności odszkodowawczej regulowała zawarta pomiędzy poszkodowanym p. Antonim a pozwanym Ubezpieczycielem, umowa autocaso ubezpieczenia pojazdu mechanicznego oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Stosownie do treści art. 805 § 1 k.c., przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Zgodnie z art. 805 § 2 pkt 1 k.c., świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie – przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy autocasco odmiennie, aniżeli w przypadku umowy odpowiedzialności cywilnej, ma charakter umowny, tym samym wysokość szkody określa się w ramach swobody umów. W przedmiotowej sprawie sposób obliczenia wysokości ubezpieczenia należało ustalić w oparciu o ogólne warunki umów, stanowiące integralną część umowy ubezpieczenia łączącej strony.”

W ubezpieczeniach Autocasco kompensacja szkody następuje w granicach określonych warunkami ubezpieczeń.:  

Według OWU za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej umowa AC może zostać zawarta z zastosowaniem opcji „Auto wartość 100%” zapewniającej zachowanie wartości pojazdu ustalonej na dzień zawarcia umowy AC, bez uwzględnienia naturalnej utraty wartości rynkowej pojazdu pod warunkiem, że do jej ustalenia ubezpieczający podał zgodnie ze stanem faktycznym informacje, o które pytał Ubezpieczyciel przy zawarciu umowy AC; jeżeli informacje te nie były zgodne ze stanem faktycznym, za wartość pojazdu uważa się wartość pojazdu właściwą na dzień zawarcia umowy AC zgodnie ze stanem faktycznym.

Staranność Ubezpieczyciela przy określeniu wartości pojazdu.:

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, dopuszczalne jest postanowienie umowy ubezpieczenia AC, że podstawę ustalenia odszkodowania w przypadku szkody całkowitej stanowi, wartość pojazdu ustalona przez Ubezpieczyciela w dniu zawarcia tej umowy.

Zastrzeżenie w umowie opcji „auto wartość 100%” jest równoznaczne z wprowadzeniem dopuszczalnego w art. 824 (1) §1 kc wyjątku od reguły, iż suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela nie może być wyższa od poniesionej szkody. Ryzyko nieprawidłowego określenia stałej wartości pojazdu nie powinno obciążać ubezpieczonego. Wartość pojazdu ustala ubezpieczyciel i to na nim spoczywa obowiązek jej określenia zgodnie z zasadami OWU, przy dołożeniu staranności właściwej profesjonalistom„.

Tym samym, Sąd stwierdził, iż negatywnych skutków niestarannej, czy powierzchownej oceny i zawyżenia stałej wartości pojazdu Ubezpieczyciel nie może przerzucać na p. Antoniego.

Nadto, Sąd podkreślił, iż jedynie gdyby zawyżenie stałej wartości było wynikiem zatajenia znanych p. Antoniemu informacji o stanie pojazdu, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach, należałoby uznać, iż w takim przypadku różnica między rzeczywistą wartością rynkową pojazdu a stałą wartością ustaloną przez Ubezpieczyciela i związany z tym obowiązek zapłaty odszkodowania w wysokości wyższej od poniesionej szkody stanowi następstwo zatajenia istotnych informacji.

Zatajenie informacji o stanie pojazdu przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.:

Sąd w toku postępowania dla uzasadnienia swych twierdzeń oparł się o opinię biegłego sądowego z zakresu wyceny pojazdów mechanicznych. Opinia wskazywała, iż w skutek zastosowania indywidualnych korekt, w szczególności z powodu wcześniejszych napraw BMW doszło do nadubezpieczenia przedmiotowego pojazdu, jednakże zeznania agenta ubezpieczeniowego wskazywały, iż p. Antoni nie zataił żadnych danych, o które pytał Ubezpieczyciel.

Pan Antonii poinformował agenta, iż pojazd BMW pochodził z importu. Agent ustalił, iż pojazd nie jest uszkodzony i w oparciu o system kalkulacyjny ustalił wartość pojazdu na dzień zawarcia umowy.

Dlatego też w ocenie Sądu, Ubezpieczyciel nie wykazał, aby p. Antoni zataił przed Ubezpieczycielem, czy też agentem wcześniejszych napraw pojazdu.

Przede wszystkim pozwany Ubezpieczyciel nie przedstawił formularza, czy też pisma przed zawarciem umowy, że takie pytanie zostało zadane, a p. Antoni udzieliłby fałszywej odpowiedzi. Nadto z zeznań agenta ubezpieczeniowego wynikało, iż wbrew OWU agent nie pytał o wcześniejsze naprawy ubezpieczanego pojazdu BMW. Agent interesował się jedynie stanem technicznym auta, w szczególności faktem, że auto nie jest uszkodzone, że jest sprawne.

W tym stanie rzeczy skoro p. Antoni nie zataił przed Ubezpieczycielem informacji, o które Ubezpieczyciel by pytał to nie był on uprawniony do ustalenia wartości przedmiotowego pojazdu, uwzględniając wcześniejsze naprawy. Tym samym Ubezpieczyciel nie był uprawniony do przyjęcia innej wartości przedmiotowego auta, niż ta która została określona w polisie i od której pozwany Ubezpieczyciel pobrał stosowną składkę.

Dlatego też, żądna przez p. Antoniego kwota 70 000,00 zł była zasadna, jako stanowiąca różnicę pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą tj.:250 000,00 zł a wartością pozostałości 90 000,00 zł oraz wypłaconym dotychczas odszkodowaniem 90 000,00 zł.

Sylwia Charkiewicz
radca prawny

***

Na pewno Ci się przyda: art. 805 kodeksu cywilnego

Słowa kluczowe: zaniżone odszkodowanie, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, szkoda całkowita

***

Odwołaj się od decyzji Ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel zaniżył należne Tobie odszkodowanie? Poniosłeś większe koszty naprawy pojazdu po szkodzie niż uznał Ubezpieczyciel? Warsztat naprawczy wyliczył wyższe koszty naprawy niż Ubezpieczyciel? Jesteś pewien, że nie naprawisz pojazdu za kwotę ustaloną przez Ubezpieczyciela?

Możesz odwołać się od takiej decyzji. Sprawdź, kiedy i jak się odwołać… [Czytaj dalej…]

Na skutek wypadku, Twój pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu, Ubezpieczyciel uznał, iż doszło do szkody całkowitej.

Musisz dojechać do pracy, odwieźć dzieci do szkoły, zrobić zakupy?

Zastanawiasz się czy i na jak długo przysługuje Tobie auto zastępcze z OC sprawcy wypadku, w przypadku szkody całkowitej?

auto zastępcze z OC sprawcy wypadku a szkoda całkowita

Dziś w tym artykule opowiem Ci, czy i na jak długo przysługuje auto zastępcze z OC sprawcy wypadku?

Prawo do najmu auta zastępczego z OC sprawcy wypadku a szkoda całkowita.:

W przypadku uszkodzenia pojazdu i wystąpieniu szkody całkowitej, osobie poszkodowanej przysługuje prawo do auta zastępczego.

Osoba poszkodowana.: osoba fizyczna jak i osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Szkoda całkowita występuje, gdy koszt naprawy pojazdu jest większy niż wartość pojazdu przed szkodą. Inaczej mówiąc gdy naprawa Twojego auta jest nieopłacalna.

Na jak długo przysługuje auto zastępcze z OC sprawcy wypadku przy szkodzie całkowitej?.:

W przypadku szkody całkowitej, masz prawo do zwrotu kosztów najmu auta zastępczego w okresie od dnia szkody czyli wypadku do dnia wypłaty odszkodowania plus kilka dni na nabycia nowego pojazdu. 

W praktyce, przyjmujemy, iż czas potrzebny na kupno nowego pojazdu, sprzedaż uszkodzonego wraku to 7 dni. Termin ten liczony jest od dnia poinformowania przez Ubezpieczyciela o szkodzie całkowitej i wypłacie z tego tytułu odszkodowania.

Pamiętaj, również, iż w sytuacji gdy wypłata odszkodowania następuje w późniejszym terminie niż poinformowanie o szkodzie całkowitej, termin 7 dniowy liczony jest od daty wypłaty odszkodowania.

Czy stawka najmu auta zastępczego ma znaczenie?.:

Decydując się na auto zastępcze ważną kwestią obok okresu korzystania z wynajmu, pozostaje stawka za jeden dzień użytkowania pojazdu. Mówiąc w prosty sposób to czynsz jaki zapłacisz osobie która wynajmie Tobie pojazd.

Odpowiadając na pytanie.: tak stawka najmu auta zastępczego ma znaczenie i wpływa na wysokość odszkodowania.

Obecnie, wynajmujący stosują różne stawki. Uzależniają je od okresu najmu czy klasy pojazdu wynajmowanego. Stawki te również będą zróżnicowane w zależności od regionu kraju.

Pamiętaj!.: jeśli zdecydujesz się na wynajem auta, stawka aby została uznana za prawidłową powinna odpowiadać stawce obowiązującej na danym rynku i klasie Twojego pojazdu.

Dochodzenie odszkodowania za auto zastępcze z OC sprawcy wypadku.:

Spory o zwrot kosztów najmu auta zastępczego stanowią obecnie duży odsetek spraw jakie trafiają do sądu. Kwestie sporne dotyczą głównie czasu korzystania z pojazdu i stawki za jedną dobę najmu.

Jeśli korzystałeś za auta zastępczego, a Twój pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu, zastanawiasz się czy należy się Tobie wyższe odszkodowanie a może Ubezpieczyciel odmówił Tobie wypłaty odszkodowania z chęcią Tobie pomogę.

Pamiętaj!.: na dochodzenie odszkodowania o zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego masz 3 lata od dnia zdarzenia. Dlatego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w zakresie decyzji Ubezpieczyciela warto ją zweryfikować. Zapraszam do kontaktu!

***

Odwołaj się od decyzji Ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel zaniżył należne Tobie odszkodowanie? Poniosłeś większe koszty naprawy pojazdu po szkodzie niż uznał Ubezpieczyciel? Warsztat naprawczy wyliczył wyższe koszty naprawy niż Ubezpieczyciel? Jesteś pewien, że nie naprawisz pojazdu za kwotę ustaloną przez Ubezpieczyciela?

Możesz odwołać się od takiej decyzji. Sprawdź, kiedy i jak się odwołać… [Czytaj dalej…]

Jak wygląda rozprawa o odszkodowanie?

Sylwia Charkiewicz17 stycznia 20224 komentarze

Jak wygląda rozprawa o odszkodowanie? – to kluczowe pytanie jakie zadają mi poszkodowani, decydując się na proces sądowy pko. Ubezpieczycielowi.

Tak również było w przypadku p. Antoniego. Kiedy zadzwonił telefon wychodziałam z sali rozpraw.  Pan Antoni był bardzo poruszony, otrzymał tego dnia wezwanie na rozprawę. W piśmie wskazano dzień, godzinę i salę, jednocześnie sąd podał, że p. Antoni będzie przesłuchiwany w charakterze strony. 

Łamanym głosem spytał i co teraz?, jak to będzie?, dodał, że nigdy nie był w sądzie!

Spokojnym głosem odpowiedziałam, że zaraz wszystko mu opowiem i krok po kroku przejdziemy przez to razem. 

Wiem jak stersujące są takie chwile, dlatego też w tym artykule, opowiem Ci co powiedziałam tego dnia p. Antoniemu! Myślę, że dzięki temu będziesz mógł bez obaw przygotować się do rozprawy. Chcę, żeby pytania.: „Jak wygląda i przebiega rozprawa o odszkodowanie? „O co zapyta mnie Sąd i Ubezpieczyciel?”, nie przyprawiały Cię o zawrót głowy i szybsze bicie serca.

rozprawa o odszkodowanie

Jestem pewna, że gdy będziesz wiedział co Cię czeka, bez obaw i stresu przedstawisz i obronisz swoje racje przed sądem.

Usiądź i zrelaksuj się, a ja opowiem Ci co i jak! 

Za nim jednak, powiem Ci jak wygląda rozprawa o odszkodowanie, udzielę Ci kilku praktycznych wskazówek, dzięki którym będziesz mógł zminimalizować stres i skupisz się na sprawie.

Zdecydowanie bądź punktualnie a nawet 15 minut przed czasem!;

Czas ma ogromne znaczenie!

Zawsze podkreślam, kilka minut a robi dużą różnice. Pamietaj będziesz w budynku sądu pierwszy raz, nie znająć rozkładu pomieszczeń potrzebujesz więcej czasu na odnalezienie sali rozpraw. Mając, zaś jego zapas spokojnie znajdziesz salę wskazaną na wezwaniu.

Podpowiem Ci, że sale te znajdują się w większości przypadków na kilku piętrach, dodatkowo może zdarzyć się, iż rozprawa została przeniesiona do innej sali co wpłynie na konieczność przejścia na inne piętro lub do innego budynku.  Wierz mi lub nie w takiej sytuacji każda minuta się liczy.

Nik z nas nie lubi być zdezorientowany i zagubiony. Jeżeli jest szansa na uniknięcie takich sytuacji warto pamiętać o wygopodarowaniu kilku minut.

Pamiętaj o dowodzie osobistym i wezwaniu na rozprawę;

Powiesz, oczywista oczywistość, każdy to wie!

Jestem pewna, że tak! ale w sytuacji stresowej każdy reaguje inaczej i zapomina wiele rzeczy, tj.: tak jak ogladasz „Milionerów” siedząc w wygodnym fotelu w domu, popijając w ulubionym kubku gorącą czekoladę lub w kuflu ulubiony napój procentowy, znasz odpowiedzi na wiele pytań, jednak gdy siadasz na fotelu w studio proste pytania stają się jak wspinaczka wysokogórska.

Wiedźąc o tym, najlepiej dzień wcześniej schowaj dowód osobisty i wezwanie na rozprawę do kieszeni spodni, koszuli lub torebki i sprawa załatwiona.

Przed salą rozpraw nie rozmawiaj o sprawie;

Dlaczego?

Nie wyjawiaj swojej strategi procesowej, nie dawaj argumentacji stronie przeciwnej! Czekając przed salą, biorąc pod uwagę wąskie korytarze małą ilość miejsc siedzących, nigdy nie wiesz czy obok nie siedzi Twój przeciwnik procesowy.

Jeśli masz pytania spotkaj się z pełnomocnikiem dzień wcześniej lub poza sądem. Dodatkowo takie rozmowy są dość chaotyczne, a uwzględniając Twoje emocje nie zawsze zapamiętasz o czym rozmawiałeś.

Włóż eleganckie lecz komfortowe ubranie;

„Nie szata zdobi człowieka”, zapewne tak jest, ale jak to w życiu bywa jest to magiczne ale!

Sąd kieruje się swoimi zasadami, oczywiście nie musisz się do nich stosować jednak gdy idziesz do teatru czy do restauracji z gwiazdką michelin nie liczysz się z zasadami tam panującymi?.

Tak, tak powiesz w teatrze czy w restauracji chcę dobrze wyglądać i czuć się elegancko więc odpowiedi strój to naturalna sprawa. Ja zawsze podkreślam, aby zachować godność osobistą i powagę sądu ubierz coś eleganckiego ale komfortowego.

Dzień wcześniej przypomnij sobie istotne okoliczności sprawy;

Dzień przed planowaną rozprawą przypomij sobie najważniejsze rzeczy tj.: datę zdarzenia, okoliczności wypadku, uszkodzenia pojazdu jakie powstały w następstwie wypadku, kiedy i gdzie kupiłeś pojazd, jaki był stan techniczny pojazdu przed wypadkiem, jakie miał wyposażenie, ogólnie przypomnij sobie jak wyglądała likwidacja szkody, jaką decyzję wydał Ubezpieczyciel, jakie otrzymałeś odszkodowanie, czy zlecałeś prywtnemu rzeczoznawcy przygotowanie kosztorysu co on ustalił?

Przebieg rozprawy o odszkodowanie:

Wywołanie rozprawy; zasady panujące na sali rozpraw, uczestnicy rozprawy;

Wywołanie sprawy zaczyna rozprawę, pamiętaj najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, kiedy wejdziesz na salę zachowaj spokój, kieruj się za swoim pełnomocnikiem, bez obaw on zawsze Tobie podpowie jeśli będziesz tego potrzebował.

Na sali znajduje się stół sędziowski, po lewej i prawej stronie ława dla pełnomocników i stron procesu, na środku mównica dla świadka i stron podczas przesłuchania.

Na sali znajdują się dodatkowe ławki dla publiczności – nie martw się co do zasady są one puste. Usiąć w ławie po prawej stronie sądu obok pełnomocnika.

W czasie posiedzenia lub rozprawy gdy będziesz przemawiać do sądu lub gdy sąd zwróci się do Ciebie pamiętaj aby wstać, udzielaj odpowiedzi na stojąco.

Do sędziego zwracaj się Wysoki Sądzie. Wypowiedzi kieruj do sądu a nie do innych uczestników na sali rozpraw.

Pouczenia i pytania ogólne sądu;

Gdy wszyscy zasiądą na swoich miejscach, sąd potwierdzi obecność i tożsamość uczestników, zada pytania pełnomocniko o stanowisko jak również czy strony doszły do porozumienia. Następnie przystąpi do Twojego przesłuchania.

Przesłuchanie Ciebie jako strony procesu – pytania sądu i pełnomocników;

Wiem, ten moment jest kluczowy dla Ciebie, stres sięga zenitu, serce bije mocniej. Nie martw się dasz sobie radę w końcu nie takie góry już przenosiłeś!

Na początku sąd zapyta gdzie mieszkasz, ile masz lat, jaki zawód wykonujesz to pozwoli na spadek pierwszych emocji. W dalszej kolejności pytania będą skoncentrowane na okolicznościach przebiegu zdarzenia i informacji o pojeździe oraz uszkodzeniach jakie powstały w wyniku wypadku. Trzecia grupa pytań to przebieg liwkidacji szkody i kwestie dotyczące wypłaty odszkodowania. Na koniec sąd poruszy temat naprawy pojazdu po szkodzie.

Na koniec, kilka podpowiedzi.:

 • jeśli nie pamiętasz lub nie może sobie czegoś przypomnieć poprostu powiedz to sądowi;
 • jeśli nie zrozumiesz pytania, poproś o wyjaśnienie co sąd lub pełnomocnik miał na myśli;
 • jeżeli nie usłyszałeś pytania, poproś o jego powtórzenie;

Powodzenia!

***

Odwołaj się od decyzji Ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel zaniżył należne Tobie odszkodowanie? Poniosłeś większe koszty naprawy pojazdu po szkodzie niż uznał Ubezpieczyciel? Warsztat naprawczy wyliczył wyższe koszty naprawy niż Ubezpieczyciel? Jesteś pewien, że nie naprawisz pojazdu za kwotę ustaloną przez Ubezpieczyciela?

Możesz odwołać się od takiej decyzji. Sprawdź, kiedy i jak się odwołać… [Czytaj dalej…]

Twój pojazd uległ uszkodzeniu w następstwie wypadku komunikacyjnego? Ubezpieczyciel zaniżył należne Tobie odszkodowanie lub odmówił wypłaty odszkodowania? Zdecydowałeś się wnieść pozew pko. Ubezpieczycielowi!

Sprawdź, ile kosztuje dochodzenie odszkodowania w sądzie?!

dochodzenie odszkodowania

Co składa się na koszty postepowania sądowego?

 • Opłaty związane z wniesieniem pozwu o odszkodowanie,
 • Opłaty ponoszone w trakcie procesu sądowego,
 • Inne opłaty związane z procesem o odszkodowanie,

Kto ponosi koszty?

 • Ty jako osoba wnosząca pozew;

Pamiętaj! Koszty te wnosisz na poczet prowadzenia procesu. Gdy wygrasz sprawę, sąd w wyroku zasądzi ich zwrot na Twoją rzecz. W konsekwencji koszty ten poniesie Ubezpieczyciel.

 • Pełnomocnik procesowy, jeśli umówisz się na taki sposób rozliczenia z prawnikiem w umowie o świadczenie usług prawnych.

Pamiętaj! W takiej sytuacji, jeśli wygrasz sprawę koszty poniesione przez pełnomocnika będą w rozliczeniu zwrócone właśnie jemu.

Kiedy nie poniesiesz kosztów?

Gdy sąd zwolni Cię od obowiązku ich ponoszenia. W tym celu możesz złożyć do sądu pisemny wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych. Do wniosku dołącz oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Opisz w nim stan majątku rodzinnego, dochody i źródła utrzymania. Oświadczenie złóż na specjalnym formularzu.

Opłaty związane z wniesieniem pozwu.:

 1. Opłata od pozwu;

Ile zapłacisz?, zależy od wartości przedmiotu sporu / przedmiotu zaskarżenia. Jeśli wartość ta stanowi kwotę.:

 • do 500,00 złotych – zapłacisz 30,00 złotych;
 • 501,00 złotych do 1500,00 złotych – zapłacisz 100,00 złotych;
 • 1501,00 złotych do 4000,00 złotych – zapłacisz 200,00 złotych;
 • 4001,00 złotych do 7500,00 złotych – zapłacisz 400,00 złotych;
 • 7501,00 złotych do 10 000,00 złotych – zapłacisz 500,00 złotych;
 • 10 001,00 złotych do 15 000,00 złotych – zapłacisz 750,00 złotych;
 • 15 001,00 złotych do 20 000,00 złotych – zapłacisz 1000,00 złotych.

przy wartości przedmiotu sporu ponad 20 000, 00 złotych od pisma pobierana będzie opłata stosunkowa wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych;

np.: Twoje roszczenie odszkodowawcze o zwrot kosztów naprawy pojazdu stanowi łącznie 30.000,00 zł. Będziesz musiał zapłacić na rzecz sądu 5% tej kwoty. ( 30.000,00 zł * 5% = 1 500,00 zł).

 1. Opłata od pełnomocnictwa procesowego;

Ile zapłacisz? Za każde pełnomocnictwo należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł.

Opłaty w trakcie procesu.:

Co do zasady na koszt te składają się.:

 • wynagrodzenie i koszty opinii biegłych sądowych z zakresu motoryzacji i rekonstrukcji zdarzenia; wysokość kosztów określa sąd biorąc pod uwagę wartość dochodzonego odszkodowania, nakład i czas pracy biegłego, jego doświadczenie;

w praktyce w sprawach nie wymagających opinii co do rekonstrukcji wypadku, koszt ten waha się od 500,00 zł do 1 800,00 zł, w pozostałych przypadkach musisz liczyć się z koniecznością zapłaty kwoty w wysokości ok. 3 000,00 zł;

 • koszty ewentualnej mediacji – 150 zł za pierwsze spotkanie, 100 zł za każde następne (łącznie maksymalnie 450 zł),
 • opłata za pisemne uzasadnienia wyroku – 100,00 zł,
 • opłata od apelacji – wysokość uzależniona jest od przedmiotu zaskarżenia (patrz pkt. opłata od pozwu), w tej opłacie mieści się 100,00 zł, uiszczone za sporządzenie uzasadnienia tzn. możesz opłatę od apelacji umniejszyć o te 100,00 zł.

Inne opłaty związane z dochodzeniem odszkodowania.:

Wynagrodzenie Twojego pełnomocnika. Składa się na nie.:

 • Wynagrodzenie na poczet prowadzenia sprawy; uiszczane przed wniesieniem pozwu do sądu;
 • Wynagrodzenie za sukces; uiszczane po wyroku i wygraniu sprawy, najczęściej jest to tzw. % od zasądzonej kwoty;

Ile zapłacisz? To zależy od.:

 • wartości przedmiotu sporu,
 • stopnia skomplikowania sprawy,
 • nakładu pracy,
 • czasu poświęconego na przygotowanie strategii procesowej,
 • ilości rozpraw,
 • dowodów przeprowadzanych w sprawie,
 • ilości przesłuchiwanych świadków,
 • miasta, w którym będzie toczyć się sprawa odszkodowawcza,

Najczęściej pełnomocnicy rozliczają się.:

 • według stawek ryczałtowych, tj. pobierają z góry określoną kwotę za dany rodzaj sprawy bez względu na liczbę podejmowanych czynności procesowych;
 • indywidualnie z klientem w zależności od sprawy i danego stanu faktycznego.

Jak i gdzie zapłacić?

Opłaty sądowe możesz uiścić w formie.:

 • bezgotówkowej tj.: przelewem na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu;
 • bezgotówkowej za pośrednictwem platformy internetowej E-PŁATNOŚCI – udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
 • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie właściwego sądu;

Opłaty za pełnomocnictwo procesowe może uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy urzędu miasta/gminy/dzielnicy właściwego terytorialnie dla organu, do którego składane jest pełnomocnictwo. Numery rachunku bankowego znajdziesz na stronach internetowych urzędów miast.

Wynagrodzenie pełnomocnika procesowego możesz uregulować w sposób ustalony w umowie o świadczenie usług prawnych;

Podsumowanie

Ile kosztować Cię będzie dochodzenie odszkodowania przy kwocie 30 000,00 zł?

 • 1 500,00 zł opłata od pozwu;
 • 17,00 zł, opłata od pełnomocnictwa procesowego;
 • od 500,00 zł do 1 800,00 zł, opłata za opinię biegłego sądowego;
 • do 450,00 zł, koszty mediacji;
 • 100,00 zł, opłata od uzasadnienia wyroku;
 • od 100,00 zł do 1 500,00 zł, opłata od ewentualnej apelacji;

Ważne! Pamiętaj, gdy wygrasz sprawę koszty wskazane w podsumowaniu będą zwrócone na Twoją rzecz tzn.: sąd w wyroku zobowiąże Ubezpieczyciela do zapłaty tych kosztów Tobie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – tekst ujednolicony, ostatnia zmiana – Dz. U. z 2019 roku, poz. 2020.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2262).

***

Odwołaj się od decyzji Ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel zaniżył należne Tobie odszkodowanie? Poniosłeś większe koszty naprawy pojazdu po szkodzie niż uznał Ubezpieczyciel? Warsztat naprawczy wyliczył wyższe koszty naprawy niż Ubezpieczyciel? Jesteś pewien, że nie naprawisz pojazdu za kwotę ustaloną przez Ubezpieczyciela?

Możesz odwołać się od takiej decyzji. Sprawdź … [Czytaj dalej…]